Strona główna

Diagnoza dzieci i młodzieży

Diagnoza psychologiczna małego dziecka obejmuje zazwyczaj trzy spotkania z dzieckiem i jego rodzicami, przy czym w pierwszym spotkaniu z terapeutą najczęściej udział  biorą sami rodzice. Podczas tego spotkania omawiany jest  powód zgłoszenia oraz zbierany jest wywiad dotyczący  dziecka. Aby uzyskać jak najbardziej całościowy i  bogaty  obraz  rodzice pytani są o kwestie związane z przebiegiem ciąży, rozwoju,  rodziną, zainteresowaniami oraz stanem zdrowia małego człowieka. W kolejnych spotkaniach w gabinecie obecni są rodzice z dzieckiem lub samo dziecko.  Spotkania te polegają na badaniu w postaci obserwacji swobodnej aktywności dziecka oraz zabawy z nim. Po zakończeniu spotkań diagnostycznych rodzicom przekazywane są  informacje zwrotne dotyczące wniosków z konsultacji oraz ustalane są ewentualne formy dalszej pomocy.

W przypadku młodzieży w pierwszym spotkaniu zazwyczaj uczestniczą rodzice z nastolatkiem, najczęściej spotkanie to dzielone jest na dwie części (w pierwszej rozmowa przebiega z udziałem rodziców i dziecka, następnie terapeuta rozmawia z samym nastolatkiem). Kolejne dwa spotkania przebiegają zazwyczaj bez udziału rodziców. Podobnie jak w przypadku młodszych dzieci, po zakończeniu konsultacji diagnostycznych rodzicom i nastolatkowi przekazywane są  informacje zwrotne dotyczące wniosków z konsultacji oraz ustalane są ewentualne formy dalszej pomocy.

Poniżej wymieniono najczęstsze powody będące przyczyną poszukiwania przez rodziców pomocy psychologicznej dla swoich dzieci. Część zmian, które niepokoją  rodziców- np. nasilona lękliwość pomiędzy 2 a 5 rokiem życia – jest naturalną częścią rozwoju człowieka. To, czy obserwowane przez rodziców trudności wymagają  interwencji terapeutycznej zależy od bardzo wielu czynników, m.in. od wieku rozwojowego, w jakim znajduje się dziecko, od stopnia ich nasilenia oraz długości trwania, kontekstu pojawienia się, a także zmiany w stosunku do wcześniejszego zachowania dziecka i nastolatka.

 U dzieci do około 6-stego roku życia:

 • problemy emocjonalne (np. częste i gwałtowne napady złości, nadmierna płaczliwość lub lękliwość, smutek)
 • trudności z jedzeniem (np. obserwowany jest brak apetytu lub nadmiernie nasilony apetyt, występuje znaczna wybiórczość w przyjmowaniu pokarmów, pojawiają się problemy w odstawieniu butelki lub piersi)
 • trudności ze snem (np. problemy w zasypianiu lub samodzielnym spaniu,  koszmary senne, lęki nocne)
 • problemy z treningiem czystości (niechęć dziecka do oddawaniem moczu lub kału, opór przed korzystania z nocnika, moczenie mimowolne)
 • nasilone lęki separacyjne dziecka (niemożność rozstania z rodzicem)
 • trudności obserwowane w zachowaniu (np. unikanie kontaktu wzrokowego, nadwrażliwość zmysłowa, zanik posiadanych już umiejętności)
 • nadmierna potrzeba ruchu, trudności w zakresie zdolności do skupiania, koncentracji uwagi.

U dzieci szkolnych oraz młodzieży:

 • zaburzenia emocjonalne (np. nadmierna lękliwość i płaczliwość, częste i gwałtowne napady złości, wycofanie emocjonalne, smutek, przygnębienie, apatia)
 • zaburzenia zachowania (np. systematyczne łamanie obowiązujących zasad i norm społecznych, ucieczki z domu lub szkoły, poważne niszczenie własności, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt)
 • zachowania autoagresywne (np. samookaleczenia, próby samobójcze)
 • zaburzenia snu (min. częste koszmary senne, trudności z zasypianiem, częste wybudzanie się)
 • urazy psychiczne (np. śmierć bliskiej osoby, doświadczenie choroby somatycznej, rozwód rodziców,  przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne)
 • nadpobudliwością psychoruchowa
 • zaburzenia jedzenia (np. znaczne ograniczenie przyjmowanego jedzenia, znacznie nasilone łaknienie, wybiórczość w przyjmowaniu pokarmów)
 • trudności szkolne (opór przed chodzeniem do szkoły, trudności w uczeniu się, częste konflikty z rówieśnikami, brak relacji rówieśniczych, wycofywanie się z kontaktów z rówieśnikami)
 • używanie/nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków) oraz zachowania nałogowe (w tym min. nadmierne korzystanie z internetu, gier komputerowych, telefonów, mediów społecznościowych czy zakupoholizm).