Strona główna

Konsultacje neuropsychologiczne

W trakcie konsultacji neuropsychologicznej bardzo istotna jest analiza posiadanej dokumentacji medycznej, obserwacja i wywiad chorobowy, w tym od rodziny badanego (czasem skierowanie na dalsze badania, konsultacje). Następnie dobierane są stosowne do wieku, wykształcenia i sprawności badanego, specjalistyczne  testy i metody eksperymentalne. Diagnoza neuropsychologiczna polega na ocenie sprawności procesów poznawczych: pamięci, koncentracji uwagi, mowy, zdolności  myślenia, procesów wzrokowo-przestrzennych, czuciowo-ruchowych czy  wykonawczych jak również emocjonalno-osobowościowych. Dzięki diagnozie neuropsychologicznej możliwa jest ocena zachowanych i zaburzonych funkcji poznawczych. Pozwala ona z  dużym prawdopodobieństwem stwierdzić czy obserwowane problemy w zachowaniu pacjenta są następstwem dysfunkcji mózgowej, czy też wynikają z powodów czysto psychologicznych, np. emocjonalnych. To rozróżnienie bywa kluczowe dla rozpoznania jednostki chorobowej i późniejszego wyboru sposobu leczenia pacjenta.

Kontrolne wyniki badań neuropsychologicznych pozwalają ocenić postęp czy regres choroby i skuteczność leczenia. Są niezbędne dla określenia stopnia inwalidztwa, mogą być przydatne m.in. dla potrzeb spraw sądowych czy orzecznictwa rentowego, orzekania o niepełnosprawności  (ZUS, MOPS itp).

Rehabilitacja neuropsychologiczna oparta jest na wiedzy o możliwościach neuroplastycznych mózgu. Działania terapeutyczne to: trening poznawczy, rehabilitacja neuropsychologiczna, treningi indywidualne jak i grupowe. Specjalistyczne ćwiczenia i praca psychoterapeutyczna,  mają na celu redukcję objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalnych,  ułatwienie pacjentowi powrotu do samodzielnego funkcjonowania, pracy zawodowej czy nauki szkolnej. Wśród obszarów działania rehabilitacji neuropsychologicznej wymienić należy m.in.:

  • treningi pamięci dla osób skarżących się na osłabienie tych funkcji, chorych z zespołami amnestycznymi, osób z wczesnymi objawami dementywnymi,
  • rehabilitacja zaburzeń mowy wśród pacjentów z afazją,
  • ćwiczenia koncentracji uwagi i funkcji wykonawczych,
  • ćwiczenia funkcji wzrokowo-przestrzennych, np. w pomijaniu stronnym.

 

Pomoc neuropsychologiczna jest szczególnie kierowana do  pacjentów cierpiących na choroby neurologicznie, takie jak: udar mózgu, uraz czaszkowo-mózgowy, stany po operacjach neurochirurgicznych (np. z powodu guzów mózgu), choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, Parkinsona, Stwardnienie Rozsiane), zaburzenia mowy o typie afazji.

Z pomocy neuropsychologa mogą korzystać także dzieci i młodzież z trudnościami szkolnymi, dysleksją, dysgrafią, akalkulią, z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), dzieci przedwcześnie urodzone (wcześniaki), dzieci z chorobami ogólnorozwojowymi (m.in. Autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce) i innymi, ale też z objawami nerwicowymi, depresyjnymi.